Tushlarolamivabudunyohayotiorasidagimuhimo'xshashlik

Tushko’rayotganinsonertalabsoatjarangidanuyg’ongandabirzumlikhayratni his qiladi.U tushida his etganbaxtlilikyokig’am, totibko’rgantaomiyokihidlaganislarishudarajadahaqiqiyki, u birmunchavaqttushningta’siridabo’ladi.

Butuntarixdavomidako’plabfaylasuflartushningasiltabiati, tushlarolamivabudunyohayotiorasidagimunosabatnibilishgaintilganlar. Bu boradanemisfaylasufiquyidagilarniaytgan:

Biz hoziruyg’oqmizmiyokitushko’ryapmizmi?Shubhasizbuo’rinlisavol.Aslida biz shundaytushholatlaridabo’lganmizki, undabusavolberilganda, biz uyg’oqmizdeganjavobberganmiz, lekinkeyinroqanglaganmizki… (Hans Reykenbax, Ilmiyfalsafaningo’sishi, 179-bet)

Dekartbusohadaquyidagifikrnibildirgan:

Men u yokibuishniqilayotganimni, u yokibujoygaborayotganimnitushko’raman; biroq men uyg’onganimdahechnarsaqilmaganim, hechqayergabormaganimni, aksinchabirjoydatinchyotganimnianglayman. Men hozirtushko’rmayotganimga, hattoki, butunhayotimningtushemasligigakimkafolatberaoladi?Bulardanxulosaqilibaytganda, men yashayotgandunyoninghaqiqatligibutunbirbahslisababbo’luvchimasaladir. (MasitGokberg, Falsafatarixi, 263-bet)

Aslidaesa, tushlarolamivabudunyohayotiningmuhimumumiyjihatimavjud. Bu jihatnitushunishuchunquyidagimisolnikeltiramiz: Farazqilayliksizo’zingizhaqingizdatushko’rganda, “Qayerdako’rding?” degansavolga “Miyamdako’rdim” deganjavobniberasiz. Vaholanki, tushingizdabujavobnuberganingizda, hechqandayhaqiqiymiyanio’zibo’lmaydi.Tushdagitanayokimiyabutunlayxayoliytasvirdaniborat.Tushdagitasvirlarniko’radiganong – miyadan“tashqarida” bo’lgannarsadir.

Tushingizdaberishingizmumkinbo’lganjavob, “Qayerdako’rding?” degansavolgabudunyohayotidaberilganjavobdir.Ma’lumkihammanarsani “ko’z” ko’rmaydi, balkibarchatasvirlarmiyadashakllanadi.Ko’zlarvaulargabog’langanmillionlabasabhujayralarningyagonavazifasi – ko’rishjarayonibajarilishiuchunkerakbo’lgansignalnimiyagauzatishdir. O’rtamaktabdao’tilgandarsnieslaylik; obyektdankelayotgannurko’zning old qismidajoylashganlinzalardanutadivatasvirko’zningorqaqismidaakstopadi, retina (ko’zningto’rliqavati) gatushgantasvirlarelektriksignallargaaylantiriladivamiyaningko’rishpo’stigauzatiladi, hamdamiyabusignallarniucho’lchovli, tushunarlitasvirlargaaylantiriladi. Ushbuma’lumotdan ham bilishmumkinki, ko’rayotganko’zemas, biroqshubhasizsuv, oqsilvayog’ hujayralaridantashkiltopganbirparchago’shtko’radi deb aytish ham judayamnoto’g’ribo’ladi. Bundanravshanbo’ladiki, biz miya deb ataydiganbirparchago’shtongniyokiqisqachaaytgandaatrofdagitasvirlarniko’ruvchivatushunuvchi “men” deb ataladiganmavjudotnihosilqiluvchixususiyatgaegaemas.Biroq, uningmiyasidayorug’ va rang-barangdunyoniko’ruvchi, qushlarningsayrashivayoqimlikuynieshituvchi, atirgullaratrinihidlovchikimdir bor. Shundayqilibhammasezgilarniko’z, quloqyokiburunsiz his qiluvchiongkimgategishli?

SavolqilibquyilayotganongbushubhasizAllohtomonidanyaratilganruhdir.Ruhtasvirlarniko’rishuchunko’zga, tovushlarnieshitshuchunquloqqamuhtojemas.Shuningdek, o’ylashuchunmiyagamuhtojemas.

O’zmiyasiningkichikqismida,qorong’ijoyidaucho’lchovli, rang-barang, xirayokiyo’rug’ Olamningnusxasiniginaanglashianiqilmiyhaqiqatekaninitushunganharbirinson, nimaqilishidanqat’iynazarko’rilgannarsalarningnusxalariniginako’rishinianglaydivaQodirAllohningcheksizqudratiga tan beradi, Ungachuqurmuhabbatvahurmatbilanbo’ysunadi, UngayuzlanadivaUndanyordamso’raydi.

O’limvaqtidaongo’tkirlashadi

Yuqoridagima’lumotgaasosan, aytishmumkinki, “biz ko’ryapmiz” deb aytayotgannarsalarningaslinihechqachonko’raolmaymiz.Biz faqatmoddiydunyoningtasviriniko’raolamiz. Bu dunyohayotiinsonruhitomonidananglanayotgannarsalarningtasviridaniborathamdaularinsonlarnisinashvaQiyomatkunidajavobberadiganamallarqilishlariuchunyaratilgan.

Insonbunio’limchog’idajudayaxshitushunadi.Shuninguchuninsonmiyasidako’rganbudunyoningtasvirlario’limbilano’zgaradivao’limchog’itasvirio’rnigaQiyomatkunivaOxiratkuzatiladi.Allohnozilqilganidek, insono’zo’limibilanuyqudanuyg’ongankabiuyg’onadivao’ziningtushidanhaqiqiydunyogao’tganikabihaqiqiyvaabadiyhayotigao’tadi. Allohbudalilniquyidagioyatdanozilqiladi:

“Albatta, senbundang’aflatdaeding. Bas, Biz seningpardangniochdikvabugunko’zingo’tkirdir” (Qofsurasi, 22-oyat)

HadisdaPayg’ambarimiz (s.a.v) ushbubuyukdalilga “Insonlarg’aflatdadirvao’limbilanuyg’onurlar” deyishorqalie’tiborqaratganlar. (ImomG’azzoliy, Islomklassikasi 2, Bedirnashriyoti, 18-bet, 36152)

2010-12-10 23:54:05

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top